Jaarverslag 2016

Financiën
Na de uitschieter in de contributie inkomsten van vorig jaar zijn de leden bestanden geschoond en is de contributie zoals verwacht weer op het normale niveau. De inkomsten uit de verhuur zijn vrijwel gelijk gebleven en de gewenning aan alleen PIN-betalingen is soepel verlopen. Concluderend waren de inkomsten op het normale niveau.
Wel hebben we als bouwsteiger in 2016 een verlies geleden dit komt door de vernieuwing van de website. De kosten hiervoor zijn de oorzaak van de aanzienlijk hogere organisatie kosten. Omdat de ICT nu een belangrijk onderdeel is van onze organisatie lijkt het goed om bij de reserveringen een post ICT op te nemen, deze komt dan in de plaats van de reservering voor debiteuren, een reservering die we gelukkig nooit hoeven aanspreken.  Op basis van de kosten van de website vernieuwing en die van de PC en de afschrijving daarvan wordt voorgesteld een dotering van € 200,- per jaar te doen, oplopend tot een maximum van € 2000,-. 
Het werken met PIN gaat gepaard met extra kosten mee van ca. € 180,- per jaar. Deze kosten zijn  structureel en derhalve opgenomen als verhoging van € 200,- van de organisatie kosten. Indien de reservering voor de ICT opgenomen gaat worden, zal deze post  € 200,- hoger worden. In dat geval zal op de begroting een verlies van € 200,- te zien zijn.
De reserveringen voor de gereedschappen zijn sterk verminderd door de aanschaf van een nieuwe steiger. De andere reserveringen zijn op peil gebleven. Er waren weinig kosten voor onderhoud van de loods en voor het buurtfonds was er alleen de € 250,- sponsoring van het wijkfeest.
Omdat de reserves nu nog ruim voldoende zijn is nu geen reden om het financieel beleid aan te passen. De exploitatie vertoont een klein verlies maar de reserveringen en zeker het eigen vermogen zijn voldoende groot om dit nu op te vangen. Mocht er een structureel exploitatie verlies ontstaan zal eventuele aanpassing van het financiële beleid volgend jaar op de ALV besproken worden.    

Winst en verliesrekening2015
2016
BedrijfsopbrengstenContributie4.025
3.475
Verhuur2.379
2.485


________
________
Totaal opbrengsten
6.404
5.960

BedrijfslastenKosten loods (dot)1.500
1.500
Kosten gereedschap (dot)500
500
Vervanging gereedschap (dot)500
500
Organisatiekosten2.692
4.484

________
________
Totaal bedrijfslasten5.192
6.984


________
________
Bedrijfsresultaat
1.212
- 1.024

Financiële baten
178
138
Correcties 2014/2015/2016481

771
Dotatie buurtfonds500
500


________
________
Resultaat
409
- 115


Balans per 31 december 2016


31 december 2015    31 december 2016
ActivaVaste activaGebouw45.378
45.378
Gereedschap5.656
7.935


________
________


51.034
53.313
Vlottende activaVoorraden1.253
1.777
Vorderingen771


Liquide middelen22.156
19.402


________
________


24.180
21.179________
________
Totaal activa
75.214
74.49231 december 2015    31 december 2016
PassivaEigen vermogen65.682
68.327
Resultaat409
- 1.024


________
________


66.091
67.124

VoorzieningenDebiteuren1.000
1.000
Onderhoud gebouw2.200
3.143
Verv. gereedschap847
- 1.589
Onderh. gereedschap1.095
885
Buurtfonds3.500
3.750


________
________


8.642
7.189

Kortlopende schulden481
179


481
179


________
________
Totaal passiva
75.214
74.492


Begroting 2016


Begroting 2016   Resultaat 2016   Begroting 2017
Contributie3.3003.4753.400
Omzet verhuur2.2002.4852.200
Diverse baten200138200

________________________
Baten totaal5.700 6.098 5.800
Lasten


Kosten loods1.5001.5001.500
Onderhoud gereedschap500500500
Vervanging gereedschap500500500
Organisatiekosten2.6004.4842.800
Buurtfonds500500500

________________________
Totaal lasten

5.600

7.4845.800
Resultaat
- 1.386


Uitleen
Ledenadministratie
Het ledenaantal is in met 2016 met 2 gedaald naar 383. 
De bouwsteiger-software is vernieuwd en daarbij zijn fouten ontstaan bij het maken van de lidmaatschapskaarten. Er zijn zo'n 10 kaarten rondgebracht aan leden die al hadden opgezegd, voor deze fout werd ontdekt. Daarna zijn alleen nog de kaarten rondgebracht aan de juiste leden. Door dezelfde fout, is de mail over de incasso ook naar oud-leden gegaan. Dit zorgde voor enige verwarring bij sommige leden, maar de incasso is alleen gedaan bij degenen die gewoon lid zijn.
Actieve leden
Er zijn er 22 actieve leden (uitleners). Zij doen gemiddeld 2 of 3 maal per kwartaal dienst in de uitleen. De uitleenvergaderingen zijn de laatste jaren steeds slechter bezocht. Daarom is besloten de uitleenvergadering altijd te combineren. Een keer direct na de ALV en een keer voor het gezamenlijke etentje in het najaar.
Er zijn 3 uitleners die naast uitlenen ook actief zijn als loodscommissie. Zij dragen zorg voor het gereedschap (onderhoud, vervanging, aanschaf, e.d.) en de loods (opruimen, onderhoud, e.d.)

Gereedschap

De aanhanger is weer terug op de eerste plaats! Verder zien we in de top-10 de steigers, de hogedrukspuit, de schuurmachines, de behangafstomer en de verfstrippers. Het lijkt er dus op dat er in de wijk veel wordt vervoerd en op steigers wordt geschilderd.

Er zijn 73 verschillende soorten gereedschap uitgeleend met een gemiddelde uitleenduur van 3.9 weken. Dat is vergelijkbaar vorig jaar.

De gereedschappen die het meest worden uitgeleend, hebben veelal te maken met (ver)bouwen. Van het electrisch gereedschap zijn de schuurmachines het meest populair. Het tuingereedschap wordt nauwelijks verhuurd en dat geldt ook voor veel specialistisch gereedschap zoals de tegelsnijder, de bovenfrees, het houweel en de bouwlamp.
Opmerkelijk is dat er door de jaren heen minder ladders lijken te worden uitgeleend.

Bestuurlijk
Statutair gezien hoort het bestuur uit 4 personen te bestaan, maar het bestuur bestaat nu uit 3 personen. De rol van secretaris is vacant. De secretaris heeft (naast de taak van algemeen bestuurslid) als taak om de notulen van bestuurs- en uitleenvergaderingen te maken en om alle stukken (eigendomsbewijzen, verzekeringen, verslagen, etc.) en belangrijke correspondentie (e-mail) op een geordende wijze te bewaren. Dit kan digitaal en kost weinig tijd. Bij deze een oproep; Laat weten of je interesse hebt via een e-mail aan Rob Beffers.