Jaarverslag 2018


Financiën
De inkomsten uit verhuur en lidmaatschap waren in 2018 niet opvallend anders dan de voorgaande jaren. Dit heeft tot een positief resultaat geleid van ruim € 600. Er is derhalve geen reden om de verhuurprijs of de lidmaatschapskosten voor 2019 te verhogen. In 2019 verwachten we wel meer kosten te gaan maken voor de pinbetalingen. Het huidige apparaat wordt binnenkort niet meer ondersteund en we zullen dat moeten vervangen door een nieuwe versie die in ieder geval te gebruiken is tot 2023. Dit kost ca. € 300. Deze kosten vallen onder de post organisatiekosten. Op de begroting is voor deze post geen hoger bedrag gereserveerd omdat deze post van jaar tot jaar verschilt. Vorig jaar vanwege extra kosten voor de website, dit jaar vanwege een etentje dat een paar honderd euro duurder uitviel. Daarom ga ik ervanuit dat deze € 300 binnen de begroting past.

Kasverschil
Er was dit jaar een kasverschil van ca. € 40. Dit werd veroorzaakt door dat de nieuwe leden bij aanmelding in de loods niet het lidmaatschap voor 2018 per pin hebben betaald. Blijkbaar waren nog niet alle uitleners van deze gang van zaken op de hoogte of zijn ze dat vergeten. Daarom ter herinnering; gang van zaken bij aanmelden nieuwe leden is dat alle gegevens ingevoerd worden en het lidmaatschap dan per pin betaald wordt. 

Kascontrole
De kascommissie bestaande uit Jeroen Thijsen en Aike van der Hoeff heeft de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Wel had de commissie een paar opmerkingen en aanbevelingen.
Steekproef diensten:

  • Moeilijk uit te voeren. Aanbeveling de verschillende posten duidelijker te administreren per dienst.
  • Nieuwe leden: Uitleners let erop dat nieuwe leden bij aanmelding hun lidmaatschap per pin betalen.


Buurtfonds
Voor het buurtfonds staat een bedrag van € 4750 gereserveerd. Op dit fonds wordt vrijwel geen beroep gedaan en de kascommissie stelt voor dit bedrag voor andere zaken te gebruiken.
Ik ben het helemaal eens met dit voorstel. Het bedrag staat nu nog op de balans maar als de ALV akkoord gaat stel ik voor dit bedrag te gebruiken om de reservering voor de aanschaf van gereedschap op peil te brengen. Die reservering is nog steeds negatief na de aanschaf van een nieuwe steiger. In dat geval stel ik ook voor de jaarlijkse reservering voor het buurtfonds te gebruiken voor aanschaf en onderhoud gereedschap. Voor beide posten zijn de jaarlijkse kosten hoger dan de huidige reservering door duurder worden gereedschap en reparatiekosten. Deze verschuiving geeft een sluitende begroting met de reële kosten voor deze twee posten. Ik heb deze aanpassing doorgevoerd, hopende op akkoord van de ALV.

Winst en verliesrekening2017
2018
BedrijfsopbrengstenContributie3.430
3.600
Verhuur2.583
2.582


________
________
Totaal opbrengsten
6.013
6.182

BedrijfslastenICT (dot)250
250
Kosten loods (dot)1.500
1.500
Kosten gereedschap (dot)500
500
Vervanging gereedschap (dot)500
500
Organisatiekosten2.739
2.856

________
________
Totaal bedrijfslasten5.489
5.606


________
________
Bedrijfsresultaat
524
 576

Financiële baten
71
36
Correcties 2018
771
771
Dotatie buurtfonds500
500


________
________
Resultaat
895
612


Balans per 31 december 2018


31 december 2017    31 december 20178
ActivaVaste activaGebouw45.378
45.378
Gereedschap7.141
6.931


________
________


52.519
52.309
Vlottende activaVoorraden1.855
1.996
VorderingenLiquide middelen22.855
23.142


________
________


22.710
25.138________
________
Totaal activa
75.229
77.44731 december 2017    31 december 2018
PassivaEigen vermogen66.145
66.095
Resultaat595
612


________
________


66.740
66.707

VoorzieningenICT1.500
1.750
Onderhoud gebouw4.643
6.043
Verv. gereedschap- 1.089
- 1.094
Onderh. gereedschap815
- 709
Buurtfonds4.250
4.750


________
________


8.489
10.740

Kortlopende schulden

105


179________
________
Totaal passiva
75.229
77.447


Begroting 2019


Begroting 2018   Resultaat 2018   Begroting 2019
Contributie3.4003.6003.500
Omzet verhuur2.5002.5822.500

________________________
Baten totaal5.9006.188 6.000
Lasten


ICT dotering250250250
Onderhoud loods1.4001.5001.400
Onderhoud gereedschap500500750
Vervanging gereedschap500500750
Organisatiekosten2.7502.8562.750
Buurtfonds500


________________________
Totaal lasten

5.900

5.6065.900


Uitleen
Ledenadministratie
Het ledenaantal is in 2018 licht gestegen. Er zijn nu zo'n 390 leden. 
De lidmaatschapskaarten zijn door de actieve leden rondgebracht. Als het e-mailadres op de kaart niet is ingevuld, is er aangebeld om het e-mailadres te vragen. Dat is in een aantal gevallen gelukt, maar er zijn nog 24 leden waarvan het e-mailadres niet bekend is.
Actieve leden
Er zijn in 2017 twee actieve leden (uitleners) gestopt. Hun plaats is door 2 nieuwe mensen ingenomen. 

Toename vragen per e-mail

Vorig jaar is gemeld dat er steeds meer mailtjes binnen komen (via de contactpagina) met vragen als 'Kan ik de aanhanger reserveren?' en 'Hebben jullie ook een schuurmachine die geschikt is om ... ?'. In 2018 is daarin geen duidelijke toename van te zien.

Gereedschap

De top 10 in verhuur ziet er als volgt uit:

Gereedschap  Periodes verhuurd  Aantal verhuringen
Steiger #23113
Aanhangwagen2928
Kamerrolsteigers298
Steiger #3289
Festo stofzuiger2215
Stempels444
Haakse slijper #1 (klein)217
Vuistschuurm. #1 driehoek197
Bouwlamp194


Zoals zo vaak; De aanhanger en de steigers staan bovenaan.  Er zijn geen grote verschillen met vorig jaar. Er zijn wel meer verschillende soorten gereedschap uitgeleend (73) met een gemiddelde uitleenduur van 1.9 weken. Vorig jaar waren dat veel minder soorten geereedschap (ongeveer de helft) en toen was de leenduur 3.9 weken. Hoewel de verdeling dus flink anders ligt, zijn de inkomsten uit verhuur gelijk gebleven.

Bestuurlijk
In 2018 is de Bouwsteiger door de gemeente benaderd (project 'Beter thuis') met de vraag of we een klusdienst voor oudere mensen op zouden willen zetten. Uit hun onderzoek bleek dat er behoefte is aan hulp met klusjes in en om het huis, die men zelf niet (meer) kan uitvoeren. Het bestuur heeft dit verzoek in overweging genomen en heeft een plan opgesteld om deze dienst (wellicht) te starten. Het plan bestaat er uit dat er een kluscoördinator wordt aangesteld voor de duur van 1 jaar, om de klusdienst op te zetten.
Het plan is met de actieve leden besproken. Daaruit bleek dat het plan op een aantal punten nadere uitwerking behoefde. Het aangepaste plan is weer besproken, waarna is besloten het plan uit te voeren. De klusdient...

  • is een tweede poot van de Bouwsteiger, naast het uitlenen van gereedschappen,
  • is bedoeld voor buurtgenoten die klusjes in/om het huis niet (meer) zelf kunnen doen,
  • wordt opgezet door een tijdelijke kluscoördinator.
  • De klussen worden gedaan door klusvrijwilligers, die net als de uitleners onderdeel uitmaken van de actieve leden.

De uitvoering van het plan ligt in handen van Richard van Hees, Boukelien Bos en Rob Beffers.