Notulen algemene ledenvergadering 2008

26 mei 2008


Aanwezig: Arie, Rob Beffers (voorzitter), Arnold, Hans Sontrop, Hans de Groot, Cliff, Marc, Hielke  en Sanne (notulen)
Afgemeld: Richard

1. Extra agendapunt: gereedschapsbeleid, tussen punt 7 en 8 in.

2. Notulen vorige vergadering
• Wat betreft het duurdere gereedschap, gaat het om de afkortzaag.
• De fictieve borg staat voor fictieve waarde (rekening houdend met de afschrijving van 10%).
• Hoe zit het nu met onderhoud gereedschap? Komt later.

3.  Financiën
• Algemeen: het ledenaantal is gelijk gebleven, wel zijn er waarschijnlijk nog een aantal verhuisden die nog steeds betalen.
De inkomsten uit verhuur loopt iets terug maar niet dramatisch.
De organisatiekosten zijn hoger uitgevallen door etentjes en Nieuwjaarsborrel. Hiervoor zijn nu ‘uitgave regels’ vastgelegd.
• Kascie bestaande uit Rob Brasser en Rob Beffers: nogmaals wordt Marc bedankt voor de handige checklist te gebruiken bij de controle.
De Robben hebben een aantal foutjes gevonden voornamelijk veroorzaakt door slecht leesbare kasbladen. Ook bleken de bonnetjes slecht herkenbaar/traceerbaar. Dit moet beter.
Kascie 2007 verleent decharge aan de penningmeester op 17 mei.
Volgend jaar zoekt Rob Beffers een nieuw lid: Marc wil dit doen.
• Geen vragen aan de penningmeester over de begroting 2008..

4. Gereedschap
• Steiger is dit jaar duidelijk minder uitgelend. Verklaring wordt gezocht in de slechte zomer.
• De apparatuur blijft soms teleurstelling slecht teruggebracht te worden. Wat doen we hieraan? Zeker omdat het voor oudere apparaten lastig is onderdelen bij te bestellen. Oplossing: de uitleners moeten hier goed op blijven controleren! Onderhoudsinspectie levert ook een goede bijdrage
• Arnold gaat stoppen als gereedschapscoördinator. Ella heeft zich aangemeld als nieuwe coördinator. Rob Beffers en Arnold zullen haar inwerken.
 

5. Uitleen
• Is goed gegaan dit jaar. Net voldoende actieve leden.
• De zaterdagklusdag is goed bezocht en er is veel werk verzet.
• Het blijkt dat gas en elektra nog door de buurvrouw worden betaald. Hier moet verandering in komen. Marc zal er met het elektriciteitsplan ook rekening mee houden.

6. 25-jarig bestaan
Volgend jaar is het zover. We willen hier graag aandacht aan besteden. Gezocht wordt naar leden voor een feestcommissie. Hielke wil. Wie nog meer?
Een aantal ideeën die werden genoemd:
• Folderen in de hele wijk
• Artikel in de wijkkrant
• Buurtfonds oprichten, waarvoor eerst de richtlijnen op papier moeten komen, Arie en Rob Beffers zullen dit zsm oppakken
• Afspraak met Roberto over ‘ijs en lid worden’ (hoe en wat is niet helemaal duidelijk)
• In de winkels een aparte oproep hangen
• Herdenkingsboek oid maken
Meer ideeën mailen naar Hielke (hielke_b@hotmail.com)

7. Uitleningen
Vorig jaar leek het aantal uitgeleende materialen drastisch terug te lopen. Dit jaar is het gelukkig weer aangetrokken. Dus geen reden voor onrust.

Gereedschapsbeleid
• Naar aanleiding van de problemen rondom de afkortzaag is besloten geen ingewikkelde of te complexe gereedschappen meer uit te lenen.  Ze moeten degelijk en veilig zijn.
• Ook moeten er geen nieuwe spullen komen die veel ruimte innemen, dit wordt dan echt een probleem.
• Gereedschappen moeten ook goed te onderhouden zijn ook op langere termijn. Onderdelen ter vervanging moeten goed beschikbaar blijven (als dat van te voren in te schatten is).
• Als Bouwsteiger moeten we kiezen voor de goede kwaliteitsproducten vanwege duurzaamheid en vaak beter gebruiksgemak.
• We moeten goed bijhouden welke vragen over nieuwe materialen binnenkomen en wat daarover besloten wordt. Zodat bij een soortgelijke vraag meteen antwoord kan worden gegeven. Zie logboek in principe.

8. Zilveren Baksteen
• Degene die hem heeft (Richard) is niet op de vergadering om hem door te geven…..

9. Rondvraag
• Penningmeester Arie wil best van zijn functie af. Is er iemand die het leuk vind met de financiën bezig te zijn? Ter vergadering geen reactie. We spreken af allemaal om ons heen te kijken.
• Wat doen we met onze website. Voorstel is hem nieuw leven in te blazen ook omdat het ons leuk lijkt allerlei informatie steeds actief op de site te zetten en om de mailfunctie ook weer te gaan gebruiken. Nu is Peter (meer als externe) de beheerder en de vergadering lijkt het handig zelf de beheerder te worden of enkele mensen daarvan (Rob Beffers, Richard, Sanne).
Naast adres, openingtijden, gereedschapslijst kan er bijv. ook op welke gereedschappen we niet hebben aangeschaft met de reden en de te verwachten aan te schaffen en mailfunctie waar ook suggesties voor nieuwe gereedschappen naar kunnen.
Voor actieve leden zou er een apart deel moeten zijn met rooster, adresgegevens en verslagen van alle vergaderingen etc.
Iedereen lijkt het een goed initiatief de website aan te passen. Rob Beffers, Sanne en event. Richard en anderen zullen één en ander uitzoeken.
 
10. Afsluiting
Voorzitter Rob bedankt alle aanwezigen.