Notulen algemene ledenvergadering 2007

8 mei 2007

Aanwezig: Arie, Rob Beffers, Arnold, Temmy, Hans, Adrie, Hessel, Rob Brasser  en Sanne (not)
Afgemeld: Ella, Marian en Marc

1. Geen extra agendapunten

2. Notulen vorige vergadering
• Titel moet zijn ALV 2005 ipv 2006
• Hans was aanwezig, dit is niet vermeld.
• Kascie 2006 bestond niet uit Hans maar uit Marc en Rob

3. Financiën
• Algemeen: inkomsten zijn lager waarvoor  verschillende redenen zijn, zoals dure materialen worden minder uitgeleend, minder uitleningen in zijn algemeenheid vooral in de winterperiode en de prijzen zijn wat lager.
Vervolgens wordt er gebrainstormd waarom minder wordt geleend.  Genoemd is: mensen klussen minder maar huren klusser in, gereedschappen worden vaker zelf aangeschaft, verhuurtarieven anderen lager. Afgesproken wordt dat het bestuur gaat uitzoeken wat redenen kunnen zijn.
• Kascie: ten eerste bedankt de ALV Marc die de werkwijze en een formulier (checklist) voor de kascie op papier heeft gezet!
Het enige dat de kascie heeft op te merken gaat over de bonnen. Niet duidelijk was bij welk kasblad die horen. Gevraagd wordt aan Richard om dit duidelijk op het kasblad te zetten.
Kascie 2005 en 2006 adviseren de ALV decharge te verlenen aan het bestuur. ALV doet dit.
Voorzitter Rob bedankt de kascie en gaat op zoek naar een nieuw lid: Rob Br. blijft aan.
Vragen aan penningmeester.
• De loodswaarde stijgt wat doen we daarmee? Niets, is niet nodig vanwege de financiële situatie.
• Financiering verbouwing door de Voorziening Verbouwing, wat is dat? Dit is een potje dat tot max € 5000 wordt gevuld en daarmee kan de komende verbouwing worden betaald.
• Het buurtfonds staat nog niet in de balans, waarom? Is nog niets over besloten.
• Zullen we Rabobankrekening opheffen? Okay, ook omdat ie voor de hypotheek is opgericht en dat is nu niet meer nodig.

4. Gereedschap
• Duurdere gereedschappen worden minder uitgeleend. Wordt niets  mee gedaan.
• Inspectie gereedschappen loopt niet lekker. Afgesproken wordt dat de verantwoordelijke Arnold hiervoor evenals de uitleenavonden actieve leden gewoon gaat inroosteren. Dit bereidt hij voor en bespreekt met Richard.
• Arnold zoekt voor 2008 een opvolger. Hij gaat op reis.
• Oud gereedschap kan worden verkocht/weggegeven.

5. Uitleen
• Heel goed dat er zoveel nieuwe actieve leden zijn!
Uitleenvergaderingen worden ook steeds beter bezocht.
• Het Handboek in de loods moet worden opgefrist.

6. Verwachtingen 2007
Het bestuur zal gaan nadenken over de afname van verhuurde gereedschappen en hiervoor een plan maken.

7. Verbouwing loods
De verbouwing is gestart met een nieuwe opbergkast. Wat betreft de doorbraak ontstaat er discussie of er een vergunning of een formele technische doorberekening voor moet komen. Uiteindelijk blijkt dit niet nodig en kan Rob Beffers verder met zijn plan.

8. Buurtfonds
• Het idee is om geld wat van de wijk komt weer terug te geven aan de wijk. Misschien is het nodig hiervoor de statuten te wijzigen en moeten we naar de notaris wordt geopperd. Dit gaan Arie en Rob checken bij de KvK.
• Verder is het heel belangrijk de doelen goed te omschrijven, heldere criteria te formulerenen de besluitvorming goed te regelen.  In zijn algemeenheid de kanttekening dat het criterium dat het wijkgebonden moet, te eng is.
• ALV besluit in principe akkoord te gaan en geeft bestuur de opdracht het verder uit te zoeken.

9. Zilveren baksteen
Rob Br. geeft de baksteen door aan Richard vanwege zijn grote verdiensten van de afgelopen jaren voor De Bouwsteiger. Rob was erg verbaasd dat Richard hem nog nooit eerder heeft gehad....

10. Rondvraag
• Wat gaan we doen met het wijkfeest 30 juni?  Rob Be heeft mailtje gekregen voor hulp en zal dit doorsturen naar actieve leden. Verder wordt het leuk gevonden als we een kraam of een deel van een kraam hebben.
• Hessel geeft aan het leuk te vinden mee te denken over het Buurtfonds.  Dank alvast hiervoor.

11. Afsluiting
Voorzitter Rob bedankt alle aanwezigen.