Notulen algemene ledenvergadering 2010

7 juni 2010

Aanwezig: Arnold, Cliff, Maarten, Rob Beffers, Rob Volz, Arie, Hans en Ella
Afgemeld met kennisgeving: Han, Martin, Piter, Marjan, Marc

1. Opening
Rob Beffers opent de vergadering met de mededeling dat hij wil beginnen met de Zilveren Baksteen (voor actieve leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Bouwsteiger). Hij geeft de medaille dit jaar aan Marjan, voor de vele jaren die zij zich heeft ingezet, maar ook als ondersteuning in haar ziekteproces. Alle aanwezigen sluiten zich hierbij aan.

2. De kascommissie
De kascommissie heeft met Arie de boekhouding doorgenomen, gebruik makend van een formulier dat door Marc is gemaakt. Er moet nog een laatste aanpassing gedaan worden. Piter heeft met Marc meegekeken en kan volgend jaar de kascommissie doen met een extra lid. Rob V. gaat dit volgend jaar april doen, samen met Piter. Maarten merkt op dat het de taak is van de kascommissie of inkomsten en uitgaven in lijn zijn met de doelstelling van de Bouwsteiger en of het geld daar ook daadwerkelijk aan is besteed.

De kascommissie heeft twee opmerkingen. Ze adviseert om de penningmeester decharge te verlenen. Ook zijn er een aantal zaken geconstateerd die niet klopten. Deze zaken staan op de site. Formeel kan vastgesteld worden dat het bedrag van € 5.000,- dat in kas zit voldoende is gebleken voor regulier onderhoud. Rob B. stelt voor om het bedrag van € 5.000,- in de pot te handhaven voor regulier onderhoud. Cliff vindt dat volgend jaar de zaak opnieuw bekeken moet worden om te bezien wat de situatie dan is. Wellicht dat het bedrag dan volgend jaar verhoogd moet worden. Er wordt nu besloten om het potjes systeem te handhaven.

3. Bestuurswijziging
Er is een wijziging in het bestuur: Sanne is secretaris af, en wordt gewoon bestuurslid, Ella neemt deze taak van haar over.

4. Buurtfonds
Er is een Waterbaanprojekt aangemeld voor in de Achtertuin; de aanvraag voor een bedrag uit het buurtfonds loopt inmiddels. Arie vindt het op zijn plaats dat er een plaquette komt als dit waterprojekt afgerond is. Enige tijd geleden heeft Hielke het op zich genomen om de commissie te formeren voor het Buurtfonds. Deze commissie is echter nooit tot stand gekomen. Rob B. zou graag deze taak terugnemen en de zaken rondom het buurtfonds door het bestuur uit te laten voeren. Arnold is van mening dat Hielke op de hoogte gebracht moet worden van het feit dat zijn commissietaak teruggenomen wordt. Maarten wil niet dat het een onderonsje wordt van de bestuursleden en stelt voor dat het bestuur een nieuw plan schrijft voor het in het leven roepen van een commissie in de volgende ALV. Er zouden dan nieuwe criteria en voorwaarden opgesteld moeten worden. Ondertussen zou het bestuur volgens Rob Beffers het mandaat moeten krijgen om de lopende projecten verder te beheren. Rob Beffers wil weten of de ALV akkoord gaat met het feit dat het bestuur zich het recht voorbehoudt een aanvraag af te wijzen. De ALV geeft haar akkoord hiervoor.

5. PR
Rob V. wil weten of het zin heeft weer eens aan PR te doen. Rob Beffers vindt van niet omdat het ledenaantal constant is. Rob V. zal hierover nadenken en zal bij een volgende vergadering dit weer te berde brengen.

6. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de ALV.