Notulen algemene ledenvergadering 2011

12 mei 2011

Aanwezig: Rob Brasser, Arnold van Reemst, Adrie van de Muysenberg, Rob Volz, Rob Beffers (vz), Jereoen Feierabend, Marjan Spiertz, Marc de Vries, Richard van Hees, Jeroen Thijssen, Arie Bosma (notulen)

1. Financien
Bevindingen van de kascommissie (Pitr en Rob Volz): er misten een paar bonnen en er was niet altijd duidelijk waar de de declaraties van de kas aan waren besteed. Dus: Om enigszins controle op de declaratie van de contante kas te hebben, is het handig om de bonnen in een enveloppe te doen met het nummer (en datum) van de dienst. Verder is door de nieuwe (gedigitaliseerde ) administratie het kas commissie-formulier niet geheel zinvol meer. Moet worden aangepast. Verder is de controle naar tevredenheid verlopen. De kascommissie adviseert decharge van de penningmeester, hetgeen door de ALV wordt overgenomen.

Voor 2011 zal de commissie bestaan uit Rob V. en Piter.

Vraag is wat de vorderingen zijn. Die bestaan uit nog te storten inkomsten door de penningmeester.

Hoe wordt de voorraad bepaald.? Penning meester legt uit dat hij uitgaat van een inventarisatie (van overigens een paar jaar geleden), daarbij de inkoop optelt en de verkoop aftrekt.

Hoe zit het met de dotaties en hoogte van reserveringen? We laten het in 2011 zo. In 2012 2wordt gekeken of dit aanpassing behoeft.

2. Bestuur
Bestuursleden moeten bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Is nu niet altijd het geval. Actiepunt voor de secretaris.

Ella stopt als secretaris.

Er is een actieve Vve opgericht met de bovenburen.

Buurtfonds: Er is een afspraak gemaakt voor een garantstelling voor het wijkfeest (tot een maximum van 1500), met een minimum bijdrage van 250,=. Deze komt ten laste van het buurtfonds.

3. Gereedschap
Moet er een gekoelde steenzaag gekocht worden? Hij staat op de wensenlijst. Na discussie: te weinig steun en te onderhoudsgevoelig, dus niet doen.

4. Loods
Verbetering loods. Uitbesteden? Is akkoord over. Wel met een reguliere aannemer. Verwarming wordt electrisch omdat er geen werkbaar alternatief.

5. Rondvraag en sluiting
26 augustus wordt geprikt als een datum voor een zomer BBQ. Organisatie bij de feestcommissie.