Notulen algemene ledenvergadering 2012

31 mei 2012

Aanwezig: M. van der Zande, R. Brasser, J. Feirabend, R. van Hees, A. Bosma, R. Volz, (gereedschapscoördinator), P. Stoffelen, C. Baaij, R. Beffers (voorzitter), J. Thijsen(uitleencoördinator), V. Tolenaars (notulist)

1. Opening
Welkom en introductie door voorzitter R. Beffers. Naast actieve leden zijn er geen 'gewone' leden aanwezig vanavond. Geen extra agendapunten ingebracht door aanwezige actieve leden.

2. Notulen vorige vergadering
P. Bosma was opgegeven voor de kascommissie. Dit is niet correct.

3. Financiën
Arie licht cijfers toe. Inkomsten zijn ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Dit jaar geen winst. Er is een tekort. Loodskosten waren € 3500,-. Pot onderhoud gebouw is nu ongeveer 3000 negatief op de balans. Onderhoud gebouw is gemiddeld € 1000,-. per jaar. Fluctueert per jaar. Arie vertelt dat grootste kosten achter de rug zijn en stelt voor het negatief op de balans ongemoeid te laten, voor nu. Alle aanwezige actieve leden stemmen hiermee in. Tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) in 2013 wordt opnieuw beoordeeld of maatregelen nodig zijn.

R. Beffers verwacht afgezien van kostenpost VVE (Vereniging van Eigenaren) met bovenburen, weinig kosten komende jaren.

Arie: Onderhoudskosten gereedschap zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Begroting 2012 wordt goedgekeurd door aanwezigen en de kascommissie verleent decharge.

4. Gereedschap
R. Volz licht dit agendapunt toe. Marc vragen om formulier kascommissie aan te passen/ digitaliseren. (1)

R. Volz zou graag opsplitsing zien in kosten gereedschap naar verschillende posten:
1. reparatie/onderhoud,
2. aankoop (nieuw),
3. vervanging.

Daarnaast stelt R. Volz voor om de balans van het gereedschap op te maken. R. Beffers vind dit een goed idee en zegt toe om hier een avond voor te organiseren. (2)

R. Volz heeft vastgesteld dat er een tekort is van € 200,-. op de uitleen van gereedschap. Volgens R. Volz zijn alle betalingen van de uitleen wel binnen. Het is onbekend waar dit tekort vandaan komt.

R. Beffers vindt een zwakte van het huidige systeem dat lopende contracten soms blijven liggen, en vervolgens verdwijnen. J. Feirabend stelt voor om met 'alerts' te werken. Wie pakt dit op? (3)

Er wordt vervolgens een nieuwe kascommissie samengesteld: R. Brasser (1x eerder geweest) en P. Stoffelen (nieuw).

R. Volz heeft de uitleen van gereedschap geanalyseerd en concludeert dat de volgende gereedschappen vaak worden uitgeleend:
- Ladders,
- Steigers,
- Breekhamer,
- Aanhangwagen en
- Kamerrolsteigers.

Verder wordt herbevestigd dat R. Volz als gereedschapscoördinator tot € 50,-. op eigen initiatief mag besteden aan gereedschap. Alle bedragen daarboven moeten eerst worden voorgelegd aan het bestuur van de Bouwsteiger.

5. Bestuurlijk
R. Beffers licht dit onderdeel toe. Het is een feit dat er minder wordt vergaderd en veel 'interne' correspondentie via e-mail verloopt. En dus in het e-mailprogramma van R. Beffers gedocumenteerd/opgeslagen. Verschillende aanwezigen vragen om meer openheid rondom deze bestuurlijke besluiten, zodat deze besluiten ook voor hen beter zichtbaar worden.

Over de samenstelling van het bestuur; Ella stopt.

Er is een project i.h.k.v. het buurtfonds uitgevoerd; Het aanbrengen van pergola met wisteria en beschotting met beplanting rond 3 bomen, tegenover de bushalte op de Griftstraat.

Er is discussie over 2x per jaar samenkomen. Veranderen? Nee. 1 x borrel, 1x eten. Feestcommissie bepaalt datum.

De bedrijven 'M-Gas' en 'Veenendaal' stoppen helaas met het geven van korting aan Bouwsteigerleden. Zij moeten dus niet langer worden vermeld op de website en de lidmaatschapskaart. (4)

R. Volz heeft 'een balletje opgegooid' bij IJzerhandel Pijper aan de Oudegracht 120, voor eventuele korting. R. Volz; vervolg? (5)

5. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag, de vergadering wordt gesloten.