Notulen algemene ledenvergadering 2013

25 april 2013

Aanwezig: Rob Brasser, Richard van Hees, Arie Bosma, Rob Volz, (gereedschapscoördinator), Rob Beffers (voorzitter), Jeroen Thijsen(Notulist), Bert van Veen (bouwsteiger Lid), Hans Sontrop

1. Opening
Naast actieve leden is ook Bert van Veen aanwezig als bouwsteiger lid vanavond. Geen extra agendapunten ingebracht door aanwezige actieve leden. Rob geeft wel aan het te betreuren dat er weinig actieve leden aanwezig zijn bij deze ALV

2. Notulen ALV 2012
De Notulen van de ALV van 2012 zijn zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Financiën
Arie licht cijfers toe. De inkomsten zijn ongeveer gelijk aan voorgaande jaren en er is dit jaar geen winst. De opbrengsten vanuit lidmaatschapsgelden en verhuur zijn iets lager dan andere jaren. Er zijn 327 betalende leden en 23 niet betalende actieve leden. Door de lagere inkomsten en iets toegenomen kosten zijn de passiva wat afgenomen. Dit is een terugkomend fenomeen in de bouwsteiger geschiedenis en behoeft geen actie. Rob Beffers: Er wordt goedkeuring gegeven door de kascommissie op de opgemaakte begroting. Er is wel een opmerking gemaakt over het moeilijk kunnen herleiden van facturen op de boekhouding. Arie: Algemene stelling is dat de boekhouding kloppend moet zijn, maar er kan worden bekeken hoe de herleidbaarheid te verbeteren is. De kascommissie verleent decharge. Arie: Er is dit boekjaar iets minder uitgegeven aan gereedschapsonderhoud en -vernieuwing. Er hoeven geen maatregelen genomen te worden om in een evt. inhaalslag te voorzien. Rob Brasser heeft zijn tweede jaar kascommissie vervuld. Er is nog geen duidelijkheid wie Rob Brasser gaat vervangen in de kascommissie, Peter Stoffelen gaat deze functie voor het tweede jaar invullen en de tweede persoon moet nog aangewezen worden. Ook dit jaar zal de bouwsteiger voor € 2000,- garant staan voor de wijkfeestorganisatie. Er is tot op heden geen aanspraak gemaakt op deze regeling door het wijkfeest comité.

4. Gereedschap
Er is afgelopen jaar een kleine achterstand opgelopen in het onderhoud en vervanging van het gereedschap. Jeroen Thijsen en Rob Volz zullen samen de gereedschap coördinator taak oppakken met een duidelijke split in rol en uitbesteding van services aan de gereedschap leverancier Lekkerkerker. Rob Volz heeft de uitleen van gereedschap geanalyseerd en concludeert dat de volgende gereedschappen vaak worden uitgeleend: - Ladders, - Steigers, - Breekhamer, - Aanhangwagen en - Kamerrolsteigers.

5. Uitleen
Dit jaar zijn de lidmaatschapskaarten door de actieve leden uitgedeeld aan de bouwsteiger leden. Er werden voornamelijk positieve reacties gemeld en er zijn weinig opzeggingen uit voortgekomen. Hielke hebben we dit jaar weer als actief lid mogen inzetten. Het doel voor dit jaar is om alle reserve leden actief te maken. Ook dit jaar hebben we moeten constateren dat de gereedschapstukken ook bedrijfsmatig ingezet worden. Dit is moeilijk te constateren en bij verdenking zal het bestuur het betreffende lid aanspreken. E.e.a. moet dus wel aan het bestuur worden doorgegeven.

6. Bestuurlijk
Na goedkeuring van de actieve leden zal het bestuur bestaande uit Richard, Rob en Sanne ook dit jaar aanblijven. Door het aantal jaren dat het bestuur nu actief is heeft het bestuur aangegeven dat de drie functies vacant zijn, er is geen actief lid is opgestaan voor het vervullen van een van de functies. Er is geen project i.h.k.v. het buurtfonds uitgevoerd; er wordt nog steeds gewacht op het initiatief van de Jenaplanschool en de speeltoestellen op het schoolplein. Er is dit jaar een idee gelanceerd om gereedschapstukken aan te schaffen die het bouwsteiger leden mogelijk moet gaan maken om energie te gaan besparen in de breedste zin. Een voorstel zal hiervoor gemaakt worden waarna een beslissing genomen kan gaan worden. Ook dit jaar zullen de actieve leden uitgenodigd blijven worden door de feestcommissie, Hans en Richard. Rob Beffers zal de bedrijven gaan benaderen waarbij de bouwsteiger leden korting krijgen, met ‘De vakman’ is gesproken over de onenigheid van niet verlenen van korting, dit is uitgelegd waarbij de verwarring is ontstaan bij het geven van korting op producten die in de aanbieding zijn, er wordt hierover geen extra korting gegeven. Voorstel is wel om de lijst uit te gaan breiden.

7. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag, de vergadering wordt gesloten.