Jaarverslag 2017

Financiën
De bouwsteiger heeft een goed jaar gehad in 2017. De inkomsten uit de contributie zijn ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. De opbrengst uit de verhuur was iets hoger. In totaal lagen de inkomsten hierdoor ca 50 euro hoger dan in 2016. Op de winst en verlies rekening zien we een winst van 845 euro terwijl er in 2016 een verlies was van 115 euro. Na aftrek dat na aftrek van de dotatie aan het buurtfonds is er een batig saldo van 345 euro. Deze flinke toename in het resultaat komt grotendeels door een verlaging van de organisatie kosten ten opzichte van vorig jaar. In 2016 vielen deze kosten duidelijk hoger uit door het ontwerp van de nieuwe website. Om deze schommeling in resultaat in de toekomst te vermijden maken we nu gebruik van een dotering voor de ICT die in plaats komt van de dotering voor debiteuren. Van deze laatste dotering is vrijwel nooit gebruik gemaakt en daarmee is deze reservering eigenlijk overbodig.  
De financiële baten van 2017 zijn weer lager door de lagere rente percentages op de verschillende spaarrekeningen.
De reserveringen voor de vervanging van gereedschap en onderhoud van gereedschap zijn beide negatief door de aanschaf van een steiger in 2016 en het nodige onderhoud van o.a. de steiger en de aanhanger in 2017. De andere reserveringen zijn alle positief.
Vanwege het wegvallen van de baten uit de rente en het maken van een reservering voor de ICT zijn de reserveringen voor het onderhoud aan de loods verlaagd van 1500 per jaar naar 1300 per jaar. Op basis van de kosten voor onderhoud aan de loods in de afgelopen jaren verwacht ik dat een reservering van 1300 per jaar voor deze post ruim voldoende is. Dit blijkt ook uit de reserves die meer dan 4500 euro bedragen.
Gezien het beeld van 2017 (en de jaren daarvoor) is er naar de mening van het bestuur geen dwingende reden om het (financieel) beleid aan te passen. De exploitatie vertoont geen onrustbarende verschillen met de begroting en de reserveringen en zeker het eigen vermogen zijn ruim voldoende om tegenvallers op te vangen.

Winst en verliesrekening2016
2017
BedrijfsopbrengstenContributie3.475
3.430
Verhuur2.485
2.583


________
________
Totaal opbrengsten
5.960
6.013

BedrijfslastenICT (dot)

250
Kosten loods (dot)1.500
1.500
Kosten gereedschap (dot)500
500
Vervanging gereedschap (dot)500
500
Organisatiekosten4.484
2.739

________
________
Totaal bedrijfslasten6.984
5.489


________
________
Bedrijfsresultaat
- 1.024
 774

Financiële baten
138
71
Correcties 2014/2015/2016
771
771
Dotatie buurtfonds500
500


________
________
Resultaat
- 115
845


Balans per 31 december 2017


31 december 2016    31 december 2017
ActivaVaste activaGebouw45.378
45.378
Gereedschap7.935
7.141


________
________


53.313
52.519
Vlottende activaVoorraden1.777
1.855
VorderingenLiquide middelen19.402
20.855


________
________


21.179
22.710________
________
Totaal activa
74.492
75.22931 december 2016    31 december 2017
PassivaEigen vermogen68.372
66.740
Resultaat- 1.024
822


________
________


67.124
66.740

VoorzieningenDebiteuren1.000
1.500
Onderhoud gebouw3.143
4.643
Verv. gereedschap- 1.589
- 1.089
Onderh. gereedschap885
- 815
Buurtfonds3.750
4.250


________
________


7.189
8.489

Kortlopende schulden179
179________
________
Totaal passiva
74.492
75.229


Begroting 2018


Begroting 2017   Resultaat 2017   Begroting 2018
Contributie3.4003.4303.400
Omzet verhuur2.2002.5832.200
Diverse baten20071200

________________________
Baten totaal5.8006.084 5.900
Lasten


ICT

200
Kosten loods1.5001.5001.400
Onderhoud gereedschap500500500
Vervanging gereedschap500500500
Organisatiekosten2.8002.7392.800
Buurtfonds500500500

________________________
Totaal lasten

5.800

5.7395.800
Resultaat
345


Uitleen
Ledenadministratie
Het ledenaantal is in met 2017 ongeveer gelijk gebleven (rond de 380). 
De lidmaatschapskaarten zijn door de actieve leden rondgebracht. Als het e-mailadres op de kaart niet is ingevuld, is er aangebeld om het e-mailadres te vragen. Dat is in een aantal gevallen gelukt, maar er zijn nog 28 leden waarvan het e-mailadres niet bekend is.
Actieve leden
Er zijn in 2017 twee actieve leden (uitleners) gestopt. Mede daardoor is er (met name op de maandag) een beetje een tekort aan uitleners. Interesse om uitlener te worden? Neem even contact op met Rob Beffers voor een vrijblijvend gesprek.

Toename vragen per e-mail

Langzamerhand wordt duidelijk dat onze leden meer verwachtingen krijgen t.a.v. onze bereikbaarheid. Er komen steeds meer mailtjes binnen (via de contactpagina) met vragen als 'Kan ik de aanhanger reserveren?' en 'Hebben jullie ook een schuurmachine die geschikt is om ... ?'. In 2017 zijn er 10 à 15 van dit soort e-mails binnen gekomen.

Gereedschap

De top 10 in verhuur ziet er als volgt uit:

Gereedschap  Periodes verhuurd  Aantal verhuringen
Aanhangwagen2527
Steiger #29021
Schuurmachine driehoek6721
Stempel6315
Kamerrolsteigers1612
Breekhamer zwaar2610
Festo stofzuiger209
Hogedrukspuit109
Behangafstomer99


Zoals zo vaak; De aanhanger op de eerste plaats, gevolgd door de steigers., de hogedrukspuit, de schuurmachines, de behangafstomer en de verfstrippers. Het lijkt er dus op dat er in de wijk veel wordt vervoerd en op steigers wordt geschilderd.


Er zijn 46 verschillende soorten gereedschap uitgeleend met een gemiddelde uitleenduur van 1.0 weken. Vorig jaar waren dat 73 soorten geereedschap met
gemiddelde uitleenduur van 3.9 weken. Dit is natuurlijk een groot verschil, dat mede verklaard kan worden uit het feit dat er veel uitleningen zijn geweest waarvan de duur is geregistreerd als 0 periodes. De inkomsten uit verhuur zijn namelijk gestegen.


Het tuingereedschap is in tegenstelling tot vorig jaar enkele malen verhuurd. De trend dat ladders minder worden verhuurd zet zich door. We zouden aan 2 ladders voldoende hebben.

Bestuurlijk
Na enkele jaren zonder secretaris te hebben gefunctioneerd, is het bestuur weer compleet omdat Aike van der Hoeff als secretaris is aangetreden (met instemming van de ALV). Aike vervult ook een rol in de loodscommissie maar dit hoeft elkaar niet te bijten.